I. Postanowienia ogólne.

 1. Witryna www.distintivedistillations.com jest prowadzona przez firmę: Meeting Point Sp. z o.o., ul. Glebowa 18f, 02-988 Warszawa, KRS nr 0000264291, NIP: 527-25-21-939, REGON: 140660618.
 2. Ze sklepu www.distinctivedistillaitons.com mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Kupującego, iż nie jest osobą, której zgodnie z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru.
 3. Sprzedający oświadcza, iż produkty umieszczone na stronach serwisu www.distincitvedistillations.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Kupujący i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest sklep www.distinctivedistillations.com prowadzony przez Meeting Point Sp. z o.o., ul. Glebowa 18f, 02-988 Warszawa.
 5. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 6. Dokonujący zakupów automatycznie deklarują zapoznanie się i akceptację całości regulaminu.
 7. Dokonujący zakupów musi uprzednio dokonać rejestracji w sklepie.

II. Definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie www.distinctivedistillations.com
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  1.  Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176);
  3. Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);
  4. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
  5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:
  1. Sprzedawca – firmę: Meeting Point Sp. z o.o., ul. Glebowa 18f, 02-988 Warszawa, KRS nr NIP: 527-25-21-939, REGON: 140660618.
  2. Zamawiający – osoba fizyczna (konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Towarów. Zamawiający w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa musi być osobą pełnoletnią, czyli mieć ukończone 18 lat i być osobą trzeźwą w momencie dokonywania zakupów na stronie www.distinctivesdistillations.com oraz odbioru towaru.
  3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzone akceptacją wyboru Towarów przez Zamawiającego oraz wyborem formy płatności i sposobu dostawy Towarów.
  5. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie www.distinctivedistillations.com, za pomocą, której Zamawiający dokonuje zakupu Towarów.
  6. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie na stronie www.distinctivedistillations.com.
  7. Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
  8. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
  9. Realizacja Zamówienia – czas konieczny na dostarczenie zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
  10. Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego.
  11. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danychosobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta.
  12. Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień.
  13. Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
  14. Umowa – umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron.
  15. Strony – Zamawiający i Sprzedawca.
  16. Kurierkurier firmy UPS dostarczający Towar do Zamawiającego.

III. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą specjalnego formularza zamówienia.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez Internet bezpośrednio ze strony www.distinctivedistillaitons.com, drogą mailową na adres info@distinctivedistillations.com, pocztą tradycyjną wysłaną na adres Meeting Point Sp. z o.o., ul. Glebowa 18f, 02-988 Warszawa, lub telefonicznie.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 4. Wydanie towaru następuje w momencie przekazania zamówionych towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę o świadczenie usług. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że upoważnia kuriera do obioru towaru w jego imieniu.
 5. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowanym niezależnymi przyczynami.
 6. Towar może być wydany wyłącznie osobie pełnoletniej i trzeźwej. W przypadku niemożności bezspornego ustalenia pełnoletniości, a także wątpliwości co do trzeźwości Kupującego, kurier może odmówić wydania przesyłki.
 7. Zamówienia złożone w dni powszednie będą realizowane w ciągu trzech dni roboczych po zaksięgowaniu kwoty zamówienia na koncie firmy Meeting Point Sp. z o.o.
 8. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Meeting Point Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego.
 10. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
 11. Firma Meeting Point Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 12. Firma Meeting Point Sp. z o.o. wystawia paragony fiskalne oraz faktury VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.
 13. Realizujemy wyłącznie zamówienia z terenu Rzeczpospolitej Polskiej.
 14. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w realizacji wysyłki spowodowane nieprawidłową pracą spedytora.
 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Kupującego.
 16. W momencie dostarczenia przesyłki przedstawiciel Spedytora ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości w celu identyfikacji oraz sprawdzenia pełnoletniości Klienta. Odmowa okazania dokumentu tożsamości lub niezgodność z danymi podanymi w Zamówieniu może skutkować niedostarczeniem Towaru do Klienta (wykazanie niepełnoletności Klienta). Towar zostanie zwrócony do Sklepu, a opłacona należność zostanie zwrócona Klientowi po potrąceniu kosztów zwrotu Towaru, nie później niż w terminie 14 dni.
 17. W przypadku, gdy Klient w chwili dostawy będzie w stanie nietrzeźwym, przedstawiciel Spedytora ma prawo odmówić wydania Towaru. Towar zostanie awizowany i wydany Klientowi w stanie trzeźwym.

IV. Płatności

 1. Ceny zawarte w cenniku nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Za zamówiony towar można zapłacić: przelewem na konto wskazane w formularzu zamówienia, lub kartą kredytową, zaznaczając odpowiedni punkt w formularzu zamówienia.
 3. Przy wyborze zapłaty przelewem, należność powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku nieuznania rachunku bankowego Sklepu należnością w ww. terminie będzie to traktowane przez Sklep jako odstąpienie przez Klienta od umowy.
 4. Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia najwcześniej w momencie uznania pełną wartością zamówienia rachunku bankowego Sprzedającego.
 5. Sprzedający nie podejmuje realizacji zamówienia w przypadku płatności niepełnych. Jeśli w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia rachunek bankowy Sklepu nie zostanie uznany dopłatą do pełnej wartości zamówienia, będzie to traktowane jako odstąpienie przez Klienta od Umowy, a powstała w ten sposób nadpłata zostanie zwrócona Klientowi nie później niż w terminie 14 dni.
 1. W przypadku płatności dokonywanych w sklepie internetowym, rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

V. Dostawa towarów.

 1. Sklep www.distinctivedistillations.com prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całego kraju.
 2. Towar wysyłany jest pod adres podany podczas rejestracji, adres podany w formularzu zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie sklepu.
 4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się za zgodą Kupującego wydłużyć – w przypadku długotrwałego braku z Kupującym skontaktuje się sprzedawca oferując towar alternatywny.
 5. Dostawy realizowane są przez firmę kurierską UPS. Specjalne życzenie odbiorcy co do specyficznego miejsca dostawy należy wyraźnie zaznaczyć w rubryce uwagi podczas składania zamówienia, lub kontaktując się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 6. Paragon fiskalny będzie dołączany do przesyłki, zaś faktury VAT, jeśli są wymagane, wysyłamy pocztą w terminie 14 dni.
 7. Przed odebraniem przesyłki należy koniecznie sprawdzić stan opakowania. Jeśli przerwana jest taśma, albo przesyłka nosi jakiekolwiek ślady ingerencji z zewnątrz – należy odmówić przyjęcia przesyłki.
 8. Sprawdzenie stanu i zawartości przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 9. W przypadku gdy zawartość przesyłki różni się od tej zamawianej, należy sporządzić protokół przyjęcia przesyłki z wyszczególnieniem zawartości i podpisem Kuriera.
 10. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Należy wtedy przesłać pisemną informację na adres e-mail info@distinctivedistillations.com w terminie 3 dni od otrzymania towaru i odesłać towar w stanie takim jak dotarł wraz z fakturą i informacją o przyczynie zgłoszenia wraz z protokołem szkody, na koszt nadawcy (kupującego).
 1. Kupujący ma obowiązek poinformować osoby odbierające przesyłkę lub desygnowane do jej odebrania o regulaminie i zasadach odbierania przesyłek. Nie będą przyjmowane reklamacje z tytułu uszkodzeń, które nie zostały stwierdzone podczas odbioru.
 2. Nie będą przyjmowane żadne przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy.
 3. Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w następujące dni ustawowo wolne od pracy tj. 1.01, 6.01, Wielkanoc, Wielkanoc, Poniedziałek wielkanocny, 1.05.. 3.05, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15.08.; 1.11, 11.11; 25-26.12.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W dniach, w których sklep będzie zamknięty, nie można rezerwować terminu dostawy.

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie internetowym.
 2. Termin zwrócenia kwoty zakupu to 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.
 3. Koszty odesłania nie podlegają zwrotowi, nie będą przyjmowane żadne przesyłki na koszt odbiorcy.

VII. Zwroty i reklamacje

 1. Uwzględniamy zwroty w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach.
 3. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach.
 4. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
 5. Reklamowany towar należy wysyłać na adres Meeting Point Sp. z o.o., ul Glebowa 18f, 02-988 Warszawa

VIII. Anulowanie zamówień

 1. Kupujący może anulować złożone zamówienie jedynie mailowo pod adresem info@distinctivedistillations.com.
 2. Jeśli Kupujący anuluje zamówienie po wpłaceniu należności, cała kwota zostanie zwrócona przelewem na wskazany przez niego rachunek, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Kupujący nie może anulować zamówienia, którego proces realizacji został zakończony lub zamówiony towar został już wysłany do Kupującego.

IX. Polityka prywatności

 1. Dane figurujące w rejestracji nie są udostępnianie ani sprzedawane żadnym innym podmiotom, są one wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień lub realizacji wysyłki.
 2. Klient ma prawo do wglądu do tych danych, do ich zmiany bądź żądania usunięcia z bazy.
 3. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  • wprowadzania nowych towarów,
  • do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, bądź zmian ich cen,
  • do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników
 2. Oferta Sklepu www.distinctivedistillations.com jest ważna tylko na terenie Polski.
 3. Umowa Kupna-Sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, między Kupującym, a firmą Meeting Point Sp. z o.o. każdorazowo w siedzibie firmy.
 4. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, nie będą rozpatrywane.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Kupna-Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.distinctivedistillations.com. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie złożonych zamówień.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2015.